Beheercomité

Het Beheercomité (zoals bedoeld in de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 december 2015) en bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Asse, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, de Vrije Universiteit Brussel, de voorzitter van de VZW Researchpark Zellik, een afgevaardigde van het IICB en de parkmanager.

Het beheercomité staat in voor het algemeen beheer van de zone en omvat onder meer volgende taken, geïnspireerd op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen van 24 mei 2013:

  • het instaan voor het goed functioneren van het terrein zoals vooropgesteld in de ambities van dit uitgifteplan;
  • het toezicht op de bedrijven wat betreft de bouw- en exploitatieverplichtingen en de andere verplichtingen of voorwaarden die voortkomen uit dit uitgifteplan en die zijn opgenomen in de aktes van terbeschikkingstelling van de bedrijfskavels die sinds de start van het nieuwe beheer zijn uitgegeven;
  • het afdwingen van de CO2-neutraliteit op de nieuw uitgegeven bedrijfskavels sinds de inwerkingtreding van voorliggend uitgifteplan;
  • de rapportering over de uitgifte van gebruikskavels in een GIS-systeem dat een koppeling toelaat met het GIS bedrijventerreinen van Agentschap Innoveren en Ondernemen;
  • een ombudsfunctie voor de bedrijven met betrekking tot de taken, zoals hierboven vermeld, en met betrekking tot de staat van het openbaar domein en van, in voorkomend geval, het gemeenschappelijk domein in mede-eigendom van de bedrijven;
  • het onderhoud van de website;
  • het organiseren van structureel overleg met de vzw Researchpark Zellik.