Uitgifte- en beheercomité

Om de ontwikkeling en het beheer op het Researchpark te Zellik te structureren worden volgende werkingsorganen opgericht die elk hun specifieke taken en verantwoordelijkheden hebben. Voor het Researchpark Zellik onderscheiden we:

 • Uitgiftecomité: Het comité zoals bedoeld in de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 en bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Asse, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en VUB.  Het uitgiftecomité staat in voor:
  • de beoordeling van nieuwe bedrijven die zich op het Researchpark Zellik willen vestigen, van bestaande bedrijven die een verlenging van hun erfpachtovereenkomst wensen en van kandidaat-huurders in een bestaand gebouw, aan de hand van de in dit uitgifteplan vooropgestelde uitgiftecriteria;
  • de periodieke evaluatie van de op het Researchpark Zellik gevestigde bedrijven zoals beschreven in het uitgifteplan;
  • het bepalen van de remediëringsmogelijkheden en sancties bij inbreuken op de bouw- en exploitatieverplichtingen (m.i.v. verplichting tot onderzoeksactiviteiten) en andere gebruiksvoorwaarden;
  • het formuleren van aanbevelingen over de bouwplannen en eventuele andere gebruiksvoorwaarden van een bedrijfskavel/bedrijfspand.

 

 • Beheercomité: Het comité zoals bedoeld in de beslissing van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 en bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Asse, VUB, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, de parkmanager, de voorzitter van de VZW Researchpark Zellik en een afgevaardigde van het IICB. Het beheercomité staat in voor het algemeen beheer van de zone en omvat onder meer volgende taken, geïnspireerd op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen van 24 mei 2013:
  • het instaan voor het goed functioneren van het terrein zoals vooropgesteld in de ambities van dit uitgifteplan;
  • het toezicht op de bedrijven wat betreft de bouw- en exploitatieverplichtingen en de andere verplichtingen of voorwaarden die voortkomen uit dit uitgifteplan en die zijn opgenomen in de aktes van terbeschikkingstelling van de bedrijfskavels die sinds de start van het nieuwe beheer zijn uitgegeven;
  • het afdwingen van de CO2-neutraliteit op de nieuw uitgegeven bedrijfskavels sinds de inwerkingtreding van voorliggend uitgifteplan;
  • de rapportering over de uitgifte van gebruikskavels in een GIS-systeem dat een koppeling toelaat met het GIS bedrijventerreinen van Agentschap Innoveren en Ondernemen;
  • een ombudsfunctie voor de bedrijven met betrekking tot de taken, zoals hierboven vermeld, en met betrekking tot de staat van het openbaar domein en van, in voorkomend geval, het gemeenschappelijk domein in mede-eigendom van de bedrijven;
  • het onderhoud van de website;
  • het organiseren van structureel overleg met de vzw Researchpark Zellik.

Deze taken kunnen eventueel aangevuld worden met volgende zaken (niet-limitatieve lijst):

 • de promotie van het Researchpark Zellik
 • het vastleggen van de beeldkwaliteit van zowel het publieke als privaat domein, in overleg met de bedrijventerreinvereniging;
 • bijdragen aan de netwerkvorming tussen de bedrijven die gevestigd zijn op het Researchpark Zellik.