Procedure

1) Mogelijke uitgangspunten vestigingsaanvraag:

Op het Researchpark Zellik zijn in het verleden heel wat gronden beschikbaar gesteld aan ondernemingen onder de vorm van een erfpacht. In het nieuwe uitgifteplan van eind 2016 is naast erfpacht ook de mogelijkheid tot aankoop van de gronden. Op basis daarvan onderscheiden we volgende uitgangsposities voor de vestigingsaanvraag:

 1. Nieuwe koper: een bedrijf of vastgoedontwikkelaar die een onuitgegeven terrein wenst aan te kopen op het Researchpark Zellik.
 2. Nieuwe erfpachter: een bedrijf of vastgoedontwikkelaar die een en onuitgegeven terrein in erfpacht wenst te nemen op het Researchpark Zellik.
 3. Een bestaande erfpachter met intentie tot aankoop
 4. Een bestaande erfpachter die erfpacht wenst te verlengen
 5. Een bestaande erfpachter/eigenaar met intentie tot doorverhuur
 6. Een bestaande eigenaar met intentie tot doorverkoop
 7. Een bestaande erfpachter met intentie tot overdracht van de erfpacht

2) Indienen vestigingsaanvraag:

De inlichtingenfiche voor vestiging op het Researchpark kan bekomen worden bij de parkmanager of u kunt hieronder downloaden.
Dit formulier dient ingevuld bezorgt te worden aan de parkmanager. Hoe vollediger de aanvraag en dus hoe meer info beschikbaar wordt gesteld voor onderbouwing van het dossier des te sneller de parkmanager de aanvraag kan overmaken aan het uitgiftecomité.
De Industriële Commissie van de Vrije Universiteit Brussel brengt haar advies terzake uit op de eerstvolgende vergaderingen van het uitgiftecomité dat de finale beslissing tot vestiging neemt.

3) Vestigingstoelating van het uitgiftecomité

In het geval dat het uitgiftecomité beslist de vestiging op het Researchpark toe te staan, wordt de kandidaat verzocht een perceelskeuze te maken. Op basis daarvan zal door de kandidaat overgegaan worden tot de ondertekening van een intentieverklaring.

4) Verdere procedure op basis van uitgangssituatie:

 1. Nieuwe koper:
  • Betaling voorschot (bij wijze van dossierkosten)
  • Opmaak opmetingsplan door kandidaat
  • Opmaak ontwerpdossier: bouwplannen + omgevingsaanleg + quickscan REG
  • Beheercomité adviseert over ontwerpdossier
  • Verwerking advies in ontwerpdossier
  • Opmaak definitief ontwerpdossier
  • Ondertekening verkoopovereenkomst (10% voorschot)
  • Indienen omgevingsvergunningsaanvraag
  • Voorbereiden + verlijden verkoopakte
 2. Nieuwe erfpachter:
  • Betaling voorschot (bij wijze van dossierkosten)
  • Opmaak ontwerpdossier: bouwplannen + omgevingsaanleg + quickscan REG
  • Beheercomité adviseert over ontwerpdossier
  • Verwerking advies in ontwerpdossier
  • Opmaak definitief ontwerpdossier
  • Indienen omgevingsvergunningsaanvraag
  • Voorbereiden + verlijden erfpachtakte
 3. Een bestaande erfpachter met intentie tot aankoop:
  • Kandidaat legt actieplan voor indien bijkomende voorwaarden vestiging
  • Uitgiftecomité adviseert over actieplan
  • Ondertekening verkoopovereenkomst (10% voorschot)
  • Voorbereiden + verlijden verkoopakte
  • Actieplan wordt als richtlijn gebruikt bij vijfjaarlijkse evaluatie exploitatievoorwaarden
 4. Een bestaande erfpachter die erfpacht wenst te verlengen:
  • Kandidaat legt actieplan voor indien bijkomende voorwaarden vestiging
  • Uitgiftecomité adviseert over actieplan
  • Voorbereiden + verlijden erfpachtakte
  • Actieplan wordt als richtlijn gebruikt bij vijfjaarlijkse evaluatie exploitatievoorwaarden
 5. Een bestaande erfpachter/eigenaar met intentie tot doorverhuur:
  • Erfpachter/eigenaar legt ontwerp huurovereenkomst ter goedkeuring voor aan Uitgiftecomité
  • Bij goedkeuring huurovereenkomst wordt beslissing Uitgiftecomité overgemaakt aan erfpachter/eigenaar
 6. Een bestaande eigenaar met intentie tot doorverkoop:
  • Eigenaar legt ontwerp akte ter goedkeuring voor aan Uitgiftecomité
  • Bij goedkeuring akte wordt beslissing Uitgiftecomité overgemaakt aan eigenaar
 7. Een bestaande erfpachter met intentie tot overdracht van de erfpacht:
  • Erfpachter legt ontwerp akte ter goedkeuring voor aan Uitgiftecomité
  • Bij goedkeuring akte wordt beslissing Uitgiftecomité overgemaakt aan erfpachter

Download hier de inlichtingenfiche