Bedrijventerreinvereniging

De bedrijvenvereniging brengt de op het Researchpark gevestigde bedrijven samen in een vzw-structuur. Deze vzw legt de basis voor netwerking tussen de bedrijven en het opzetten van allerlei samenwerkingsprojecten. Via de vzw kan de visie van de bedrijven op een uniforme manier gecommuniceerd worden binnen het beheercomité.

Via de vzw Researchpark Zellik kunnen bepaalde diensten en voorzieningen centraal worden aangeboden, waardoor een bedrijf niet alleen economische voordelen realiseert, maar ook de samenwerking op het bedrijventerrein een duurzaam karakter krijgt.

Conform de statuten van de vzw Researchpark Zellik bestaat de Raad van Bestuur minimum uit 3 en maximum uit 7 bestuurders. Voor de oprichting van de vzw werd momenteel een beperkte Raad van Bestuur aangesteld. Bedrijven die graag mee de lijnen van de vzw werking wensen uit te zetten kunnen zich opgeven als kandidaat bestuurder. Voor meer details kan je contact opnemen met de parkmanager.

Leden van de Raad van Bestuur:

Bestuurder Vertegenwoordiger Functie
AIBV NV Philippe Bernard Voorzitter
COPRO VZW Dirk Van Loo Bestuurder
GREEN ENERGY PARK Michaël Dooms Bestuurder

CN ROOD

Lieve Poels Bestuurder

Lid worden

Momenteel zijn er zo’n 70 bedrijven gevestigd op het Researchpark Zellik. Gezien de aangroei van bedrijven en gezien het feit dat vzw Researchpark Zellik als volwaardige en belangrijke gesprekspartner wordt gezien in alle belangrijke projecten en beslissingen ten behoeve van het Researchpark, willen we stimuleren dat zoveel mogelijk bedrijven tot de bedrijvenvereniging toetreden.

Nieuwe bedrijven die zich op het Researchpark Zellik vestigen, worden verplicht toe te treden tot de bedrijventerreinvereniging (vastgelegd in notariële akte) zodat zij van het begin betrokken worden bij de belangrijke projecten en beslissingen.

Het jaarlijks lidgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering. Meer info kan je steeds opvragen bij de parkmanager.